Be honored as the high-technology enterprise in 2016.Guangxi Province, China
 

User ID :
PD :
  
Guangxi Zhongchang Resin Co., Ltd.